Schedule of Services

View as calendar

 • July 27, 2014
  • Shaharit : 8:20 am
  • Minhah/Ma'ariv : 8:00 pm
 • July 28, 2014
  • Rosh Chodesh Av
  • Shaharit : 7:45 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • July 29, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • July 30, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • July 31, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • August 1, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 6:30 pm
  • Candle lighting : 7:54 pm
 • August 2, 2014
  • Shabbat Chazon
  • Parashat Devarim
  • Shaharit : 9:00 am
  • Kids Kongregation : 10:45 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:55 pm
  • Havdalah (45 min) : 8:56 pm
 • August 3, 2014
  • Shaharit : 8:20 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:55 pm
 • August 4, 2014
  • Erev Tish'a B'Av
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah : 7:50 pm
  • Ma'ariv & Eichah : 8:45 pm
 • August 5, 2014
  • Tish'a B'Av
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah : 1:30 pm
  • Ma'ariv : 8:45 pm
 • August 6, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • August 7, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • August 8, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 6:30 pm
  • Candle lighting : 7:46 pm
 • August 9, 2014
  • Parashat Vaetchanan
  • Shabbat Nachamu
  • Shaharit : 9:00 am
  • Kids Kongregation : 10:45 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:45 pm
  • Havdalah (45 min) : 8:47 pm
 • August 10, 2014
  • Shaharit : 8:20 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:45 pm
 • August 11, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • August 12, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • August 13, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • August 14, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm
 • August 15, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 6:30 pm
  • Candle lighting : 7:36 pm
 • August 16, 2014
  • Parashat Eikev
  • Shaharit : 9:00 am
  • Kids Kongregation : 10:45 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:35 pm
  • Havdalah (45 min) : 8:38 pm
 • August 17, 2014
  • Shaharit : 8:20 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:35 pm
 • August 18, 2014
  • Shaharit : 7:00 am
  • Minhah/Ma'ariv : 7:30 pm